GÁBLI CECÍLIA: 
Plinius Kozmológiája

BEVEZETÉS

Caius Plinius Secundus Természettudománya a Kr.u. 1. századra felhalmozódott ismeretek gyűjteménye, amelyet Plinius témakörönként rendszerezve és saját világképébe ágyazva 37 könyvben alkotott meg. 
Plinius Természettudományának második könyve a csillagos égbolttal kapcsolatos ókori tudásanyag gyűjteménye. Fontos adatokat szolgáltat azonban nem csupán az ókori csillagászat, hanem a meteorológia, a földrajz, az éghajlattan ókori eredményeire és állapotára vonatkozóan is.
Plinius Kozmológiájának teljes szövegét elsőként közöltem magyar fordításban. 
Mivel az ókorban a filozófia, a vallás és a természettudomány valamennyi ága szorosan összefonódott világnézeti-tudományos tudáskomplexumot alkotott, fontosnak tartottam, hogy ezeket az összefonódásokat a fordításhoz mellékelt tanulmányon túl többféle megközelítésben és többféle nézőpontból, részletesen elemezzem.
A fordítás kezdetén a csillagászati terminusok minél pontosabb fordítása és a terminológiai rendszer elemzése céljából adatbázist készítettem, ennek segítségével igyekeztem az ókori csillagászati ismeretek és módszerek minél alaposabb és precízebb fordítását elkészíteni, illetve az adatbázis adatai alapján Plinius legfontosabb kozmológiai terminusait elemezni.

Az antik nevek helyesírását illetőleg azt a logikát alkalmaztam, hogy a fordításban megtartottam a Plinius által használt (többnyire latinos) formát, és a lábjegyzetben megadtam a görög, illetve földrajzi nevek esetében a modern alakot. A jegyzetekben és a tanulmányban a görög nevek esetében megtartottam a görögös alakot. Ez alól csak az általánosan elterjedt és használt modern szakterminusok esetében tettem kivételt, mint például oppozíció, konjunkció, apszis, kozmosz (ezek esetében zavaró lett volna az antik alak alkalmazása). Az égitestek neveit a latinos alakban használtam, hiszen ezek a nevek az ókorban egy-egy Istenséget is jelöltek. A caputok számozásánál és idézésénél azt a módszert alkalmaztam, hogy az adatbázis adatainak exportált változatában a "kis caputokat” és a "nagy caputokat” is jelöltem; de a tanulmányban az egyes szövegrészekre való hivatkozásnál a kis caputok számait használtam minden esetben. A görög neveket és fogalmakat magyar átírásban, a szaktudományos átírási formának megfelelően idézem. 

Könyvem célja egyrészt a pliniusi Kozmológiában az egyes tudományágak közötti szoros kapcsolat, összefonódás tartalmi bemutatása, az egyes tudományterületekre vonatkozó pliniusi szöveghelyek elemzése alapján. Másrészt, mivel ez a szoros kapcsolat a terminológiában is tükröződik, fontosnak tartottam a szöveg hagyományos elemzése mellett a legfontosabb terminusok teljes, hiánytalan adatbázisos feldolgozása alapján a terminusok használatának elemzését. A pliniusi Kozmológiában – az enciklopédia egészéhez hasonlóan – megfigyelhető a sztóikus filozófia hatásának részeként a sympathia mint fő rendező elv megléte, ezért ennek elemzésére különös figyelmet fordítottam.
A kötet fő célkitűzése tehát a következőképpen foglalható össze: a pliniusi Kozmológia hagyományos és adatbázisos szövegelemzése az egyes tudományterületek összefonódásának bemutatására, kiegészítve a terminológia elemzésével, továbbá Plinius sztóicizmusának részeként a sympathia hatásmechanizmusának feltárása.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik támogatták a munkámat, és segítséget nyújtottak kutatásaim során:
Thomas Köves-Zulauf professzor úrnak hálásan köszönöm a Praefatio fordításával és elemzésével kapcsolatos kritikáját, észrevételeit. Szeretném megköszönni Borzsák István professzor úrnak szakmai állásfoglalását és bátorítását kutatásaimmal kapcsolatban.
Köszönettel tartozom a PTE Földrajzi Intézete Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának és a PTE Földtudományok Doktori Iskolájának kutatásaim támogatásáért, és az oktatási lehetőségért, amelynek keretében a pliniusi Kozmológia földrajzi vonatkozásait taníthattam.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom férjemnek, akinek kiadói munkája nélkül nem valósult volna meg a Bibliotheca Pliniana sorozat, és aki áldozatkészségével, támogatásával és türelmével nagy mértékben hozzájárult e kötet megvalósulásához is.

Gábli Cecília

 
 
 
 
B5, 172 oldal, karton kötés
ISBN 978-963-9632-03-5Kezdőlap   |   Lomart Kiadó
 2021