GÁBLI CECÍLIA: 
Caius Plinius Secundus Természettudományának 1. könyve
(Ajánlás és tartalomjegyzék)

BEVEZETÉS

Caius Plinius Secundus Természettudományának első könyve az enciklopédia ajánlását és célkitűzését (praefatio), illetve a teljes pliniusi enciklopédia tartalomjegyzékét és forrásjegyzékét tartalmazza.
Plinius enciklopédiájának első könyve teles terjedelmében ez alkalommal jelenik meg először magyar fordításban. 
A fordítás, a kísérő jegyzetek és tanulmány elkészítésével az volt a célom, hogy minél részletesebb segítséget nyújtsak a pliniusi enciklopédia megértéséhez. 

Az antik nevek helyesírását illetőleg azt a logikát igyekeztem alkalmazni, hogy a fordításban megtartottam a Plinius által használt (többnyire latinos) formát, és a lábjegyzetben megadtam a görög, illetve földrajzi nevek esetében a modern alakot. A jegyzetekben és a tanulmányban a görög nevek esetében megtartottam a görögös alakot. Ez alól csak az általánosan elterjedt és használt modern szakterminusok esetében tettem kivételt, mint például apszis, kozmosz, antropológia, farmakológia (ezek esetében zavaró lett volna az antik alak alkalmazása). Az ógörög neveket és fogalmakat magyar átírásban, a szaktudományos átírási formának megfelelően idézem. 
Az ókori terminológia továbbélésének érzékeltetésére – amennyiben beazonosítható volt – megadtam a növény- és állatnevek ma használatos rendszertani nevét (zoo. illettve bot. rövidítéssel), ezeket a rendszertani neveket az ókori latin és görög nevektől (ezek lat. vagy gr. rövidítéssel) a dőlt betűs szedés is megkülönbözteti, a jegyzetekben és a tárgymutatóban egyaránt. Ha nem volt beazonosítható a növény vagy állat megnevezése, akkor a főszövegben meghagytam a Plinius által használt ókori elnevezést. Az anatómiai kifejezéseket az anat. rövidítéssel jelöltem.
A tárgymutatóban az összes írásmód megtalálható, a könnyebb kereshetőség kedvéért, de a modern rendszertani nevek itt is dőlttel szerepelnek, hogy egyszerűen meg lehessen különböztetni az ókori és modern elnevezéseket.
A pliniusi enciklopédia első könyvének különlegessége, hogy könyvenként felsorolja a felhasznált latin és görög szerzőket. A szerzők betűrendes listája és rövid ismertetése a kötet végén, a névlexikonban kapott helyet.
Remélem, hogy sikerült olyan átfogó elemzést, feldolgozást és jegyzetapparátust mellékelnem a fordítás mellé, amely segíti az olvasót Plinius Természettudományának tartalma és célkitűzése lehető legteljesebb megértésében. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták a munkámat, és segítséget nyújtottak kutatásaim során:
Thomas Köves-Zulauf professzor úrnak hálásan köszönöm a bevezető tanulmánnyal és a praefatio fordításával kapcsolatos kritikáját, észrevételeit. Szeretném megköszönni Borzsák István professzor úrnak szakmai állásfoglalását és bátorítását kutatásaimmal kapcsolatban.
Köszönettel tartozom a PTE Földrajzi Intézete Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának és a PTE Földtudományok Doktori Iskolájának kutatásaim támogatásáért, és az oktatási lehetőségért, amelynek keretében a pliniusi enciklopédia földrajzi vonatkozásait taníthatom.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom férjemnek, akinek kiadói munkája nélkül nem valósult volna meg a Bibliotheca Pliniana sorozat, és aki áldozatkészségével, támogatásával és türelmével nagy mértékben hozzájárult e kötet megvalósulásához is.
 

Gábli Cecília

 
 
 
 
B5, 288 oldal, karton kötés
ISBN 978-963-9632-00-4 Ö
ISBN 978-963-9632-02-8
 
 A kötet megjelenését támogatta:
 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Földrajzi Intézetének 
Kelet-Mediterrán 
és Balkán Tanulmányok Központja 

Földtudományok Doktori Iskola

Kezdőlap   |   Lomart Kiadó
 2021